Barvy na kov

Alpina Direkt auf Rost

  • speciální ochranný lak na kovy
  • přímo na zkorodované plochy
  • hedvábně lesklý
  • do vnějších i vnitřních prostorů

Speciální ochranný lak na kovy Alpina Direkt auf Rost poskytuje maximální kvalitu při vytváření perfektního povrchu, dlouhodobé životnosti a krásném vzhledu. Vyniká velmi jednoduchým zpracováním.

Formule 3 v 1 poskytuje zároveň vynikající přilnavost základní vrstvy, ochranu proti korozi a krycí lakovou vrstvu v jednom nátěru.

Použití:

Kvalitní venkovní laková vrstva na barevné lakování a jako ochranný nátěr železa, oceli, zinku, hliníku, mědi, tvrzeného PVC, starých nátěrů a ostatních problematických kovových podkladů. Extrémní ochrana proti korozi u železa a oceli. Nehodí se na nátěry střešních ploch a na eloxovaný hliník. Bílé odstíny nepoužívejte na topná zařízení, protože může docházet ke žloutnutí (použijte lak na topná tělesa Alpina).

Ochranný lak proti korozi o silné vrstvě a dlouhodobé životnosti, s vysokou krycí schopností a maximální odolností proti povětrnostním vlivům, odpuzující nečistoty, o značné povrchové tvrdosti.

Základní, ochranný a finální nátěr v jednom.

K dostání jako lak a metalizovaná varianta.

Materiálová báze:

Epoxidový ester s rozpouštědly bez obsahu aromátů (například toluenu, fenolu, anilinu a jiných).

Mezní hodnota tohoto výrobku podle předpisů EU pro obsah látek VOC (těkavých organických látek) (kategorie A/I): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 490 g/l látek VOC.

Hustota – objemová hmotnost: cca 1,3 g/cm3

Lesk: hedvábně lesklý

Barevné odstíny:

Bílá, burgund, mechová zeleň, kobaltová modř, ořechová hněď, břidlice, hluboká čerň, a stříbrná metalíza.

Upozornění: U intenzivních a tmavých barevných odstínů může na povrchu nátěru časem vznikat otěr pigmentu, případně bude nutné transparentní uzavření nátěru bezbarvým lakem Alpina XT.

Povrch stříbrné metalízy je matný a mírně drsný podle standardu RAL a TL/TP-KOR.

Povrchovou plochu s příznivými vlastnostmi na čistění a namáhání získáte dodatečným transparentním uzavřením povrchu bezbarvým lakem Alpina XT.

U stříbrné metalízy může někdy docházet k odchylkám barevného odstínu:

-  při opravách nátěrů

-  v případě rozdílných postupů nátěrů (např. natírání, nanášení válečkem, stříkání).

Instrukce v případě nebezpečí a bezpečnostní pokyny (v době vydání této informace):

Vznětlivý. Opakovaný kontakt může způsobovat křehnutí nebo popraskání pokožky. Výpary mohou způsobovat ospalost a omámenost. Nesmí se dostat do dosahu dětí. Nádoby udržujte těsně uzavřené a uchovávejte na dostatečně větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně - nekuřte. Nevdechujte výpary a aerosol. Zabraňte zasažení očí a potřísnění pokožky. Nenechte proniknout do kanalizace, zeminy nebo vody.

Za nedostatečného větrání používejte ochranný respirátor. Používejte jen v dostatečně větraných prostorech. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo tuto etiketu.

Obsahuje 2-butanonoxim, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-piperidyl)sebakát.

Může vyvolávat alergické reakce.

Podrobnější údaje: viz bezpečnostní list.

Kód výrobku barvy a laky: M-LL01

Skladování: Na chladném místě, nádoby udržujte těsně uzavřené.

Likvidace:

Do recyklace odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Nádoby se zbytky materiálu odevzdávejte na sběrná místa starých laků.

Nanášení nátěru

Vhodné podklady:

Železo, ocel, zinek, hliník, měď, tvrzené PVC, nosné staré nátěry a ostatní problematické kovové podklady. Podklad musí být čistý, nosný, suchý a zbavený látek s odpuzujícími účinky. Nepoužívejte na nátěry střešních ploch a na eloxovaný hliník!

Úprava podkladu:

Železo, ocel: důkladné strojní nebo manuální zbavení koroze.

Zinek, pozinkovaná ocel: očistění čpavkovou vodou s obsahem smáčedla (čistidlo na zinek) brusnou houbou.

Tvrzené PVC: očistění čpavkovou vodou s obsahem smáčedla.

Hliník: očistění nitro ředidlem nebo čisticím prostředkem na bázi kyseliny fosforečné brusnou houbou.

Staré nátěry: Staré nátěry obruste nebo odstraňte louhem. Nenosné nátěry odstraňte.

Zpracování:

Laky Alpina se mohou nanášet natíráním, válečkem a stříkáním. Lak na bázi syntetické pryskyřice Alpina lze nejlépe zpracovávat štětci z přírodních štětin nebo čínských štětin. Na větší plochy nanášejte lak nylonovým válečkem s krátkým vlasem (výška vlasu 4 - 6 mm). Před použitím dobře rozmíchejte a podle potřeby zřeďte terpentýnovou náhražkou.

U odstínu stříbrná metalíza lze nanášet opticky rovnoměrné plochy jen stříkáním. Na velkých plochách nelze ani při nanášení stříkáním ve všech případech zabránit tvorbě mírných skvrn.

Teplota při zpracování: Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu minimálně 5°C.

Vydatnost:

Cca 8 m2 (750 ml) nebo cca 25 m2 (2,5 l) na jeden nátěr na hladkých plochách. Na drsných podkladech příslušně více.

Doba vysychání:

Při 20°C a 65 % relativní vlhkosti bude povrch nelepivý pro prach cca za 4 hodiny, nelepivý na omak cca za 8 hodin, schopný dalšího nátěru cca za 24 hodin a proschlý cca za 5 dnů.

Čistění nářadí: Na čistění používejte čistič na štětce nebo terpentýnovou náhražku.

Obsažené látky:

Ester epoxidové pryskyřice, oxid titaničitý, barevné pigmenty, silikáty, oxid zinečnatý, alifáty, glykoléter, aditiva.

Technická informace č. 4300 - vydání: březen 2010

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití.

Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Výrobce: Alpina Farben GmbH, D-64369 Ober-Ramstadt

Dovozce do ČR:

Český Caparol s.r.o.

Jinonická 80

158 00 Praha 5

Tel:  +420 724 985 944