Alpina Metal-Revolution FINISH

Dekorační barva pro interiér s obsahem kovových pigmentů pro dosažení efektního metalického vzhledu na stěnách. Používá se jako finální nátěr na stěnu natřenou barvou Alpina Metal - Revolution BASE.

Vlastnosti barvy: Ředitelná vodou, bez zápachu, difúzní. Snadná aplikace v jedné vrstvě, dobrá přilnavost k podkladu, vysoce odolná oděru za mokra. Opakovaně přetíratelná.

Vlastnosti barvy podle normy DIN EN 13 300: Třída oděru 1

Pojivo:  akrylátová disperze

Barevné odstíny: 3 průmyslově připravené odstíny

Vhodný podklad: stěny (zdivo, omítka, beton), hrubovláknité nebo strukturované tapety, sádrokartonové desky, stropní panely a staré soudržné nátěry disperzní barvou

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbavený prachu a nesoudržných částí.

Minerální omítky (zdivo, beton, omítka): Pevné běžně nasákavé omítky přetřete kvalitní bílou disperzní barvou a po zaschnutí barvou Alpina Metal –Revolution Base.

Hrubě porézní nasákavé omítky natřete štětkou akrylátovým penetračním prostředkem.

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste a natřete akrylátovou penetrací. Po vyschnutí naneste bílou disperzní barvu.

Beton: Případné zbytky mastnoty odstraňte pomocí čisticího prostředku na rozpouštění tuků. Uvolňující se písek a prach odstraňte okartáčováním. Základní nátěr proveďte akrylátovám penetračním přípravkem.

Nosné staré nátěry disperzní barvou: lze natírat přímo.  

Nesoudržné staré nátěry: Nedržící staré nátěry nebo vrstvy omítek odstraňte mechanicky oškrábáním nebo okartáčováním a pečlivě zbavte prachu.

Nátěry klihovými nebo hlinkovými barvami: Odstraňte mechanicky  oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původní malby ze stěn vymyjte  pomocí štětky a mýdlové vody a stěnu nechejte důkladně vyschnout. Poté opatřete základním akrylátovým penetračním nátěrem.

Praskliny, díry vyplňte vhodnou maltou nebo akrylátovým tmelem a proveďte základní penetrační nátěr.

Doporučený postup aplikace barvy

Stěna musí být natřená barvou Alpina Metal - Revolution BASE v doporučeném odstínu a důkladně proschlá ( 4 – 6 hodin).  

Barvu Alpina Metal – Revolution FINISH nanášejte širokým štětcem křížem krážem přes sebePřed a během malování barvu pravidelně míchejte. V případě použití více balení od jednoho odstínu se doporučuje jednotlivá balení navzájem promíchat. Návazné plochy natíráme bez přerušení v celku.

Tip: Prostor pro malování obložte krycí fólií nebo papírem. O přestávkách mezi natíráním uchovávejte váleček v barvě nebo omotaný igelitovým sáčkem. 

Pracovního nářadí: ihned po použití omyjte vodou

Teplota zpracování: minimálně 5°C pro okolní vzduch a podklad

Doba schnutí při pokojové teplotě 20°C:

Nátěr bude na povrchu suchý a schopný přetírání po 12 hodinách.

Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Vydatnost balení: 

1 l balení vystačí na cca 8 m2  při jedné vrstvě nátěru

Skladování: Nádoby skladujte v chladu a suchu při teplotě od 5 do 25°C. Nesmí zmrznout.

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a vysychání zajistěte důkladné větrání. Během práce s barvou nejezte, nepijte a nekuřte. Při  zasažení očí vymyjte důkladně vodou. Při požití vypláchněte ústa. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Nespotřebovanou barvu po zaschnutí uložte do komunálního odpadu. Vypláchnuté obaly jsou plně recyklovatelné. Odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.

Technická informace 00/CZ - stav: leden 2007

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento materiál platnost.

Zastoupení pro ČR:  Český Caparol, spol.s.r.o.,  Jinonická 80, Praha, Tel: 257 290 288, fax: 257 223 942