Alpina Revolution

Tónovaná vysoce jakostní disperzní barva pro interiér

Vlastnosti barvy: Ředitelná vodou, bez zápachu, difúzní. Snadná aplikace v jedné vrstvě, dobrá přilnavost k podkladu, vysoce odolná oděru za mokra. Opakovaně přetíratelná.

Vlastnosti barvy podle normy DIN EN 13 300: Třída oděru za mokra 3, matný vzhled

Pojivo:  akrylátová disperze

Barevné odstíny: 16 odstínů ve 4 skupinách/setech

Vhodný podklad: stěny (zdivo, omítka, beton), hrubovláknité nebo strukturované tapety, sádrokartonové desky, stropní panely a staré soudržné nátěry disperzní barvou

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, zbavený prachu a nesoudržných částí.

Minerální omítky (zdivo, beton, omítka): Pevné běžně nasákavé omítky přetřete kvalitní bílou disperzní barvou např: Alpina Forte nebo Alpinaweiss a po zaschnutí barvou Alpina Revolution.

Hrubě porézní nasákavé omítky natřete štětkou akrylátovým penetračním nátěrem např. Alpina Hloubková penetrace.

Sádrokartonové desky: Výstupky na povrchu tmelu obruste a natřete penetrací. Po vyschnutí naneste bílou disperzní barvu např: Alpina Forte nebo Alpinaweiss.

 

Beton: Případné zbytky mastnoty látek odstraňte pomocí čisticího prostředku na rozpouštění tuků. Uvolňující se písek a prach odstraňte okartáčováním. Základní nátěr proveďte penetračním přípravkem např. Alpina Hloubková penetrace . Po vyschnutí  naneste akrylátovou barvu např. Alpina Forte nebo Alpinaweiss.

Nosné staré nátěry disperzní barvou: lze natírat přímo.  

Nesoudržné staré nátěry: Nedržící staré nátěry nebo vrstvy omítek odstraňte mechanicky oškrábáním nebo okartáčováním a pečlivě zbavte prachu. Opatřete základním bílým nátěrem např: Alpina Forte nebo Alpinaweiss.

Nátěry klihovými nebo hlinkovými barvami: Odstraňte mechanicky  oškrábáním za mokra nebo omytím houbou. Zbytky původní malby ze stěn vymyjte  pomocí štětky a mýdlové vody a stěnu nechejte důkladně vyschnout. Poté opatřete základním penetračním nátěrem např. Alpina Hloubková penetrace. Po proschnutí naneste bílou disperzní  barvu např: Alpina Forte nebo Alpinaweiss.

Praskliny, díry vyplňte vhodnou maltou nebo akrylátovým tmelem a proveďte základní penetrační nátěr přípravkem např. Alpina Hloubková penetrace.

Doporučený postup aplikace barvy

Barva Alpina  Revolution se nanáší malířským válečkem pro disperzní barvy. Barva kryje ve většině případů již jedním nátěrem.

Na kontrastních a silně nasákavých podkladech se doporučuje provést základní nátěr.

Pro případný základní nátěr zřeďte barvu Alpina Revolution přídavkem maximálně 10 % vody (250 ml).      

Pro první nátěr zřeďte barvu přídavkem maximálně  5 % vody (125 ml).

Váleček před zahájením práce mírně navlhčete a poté ponořte do barvy. Barvu Alpina Revolution rozetřete rovnoměrně a bez většího tlaku dvěma až třemi tahy. Souvislé plochy natírejte bez přestávky jako celek. 

Tip: Prostor pro malování obložte krycí fólií nebo papírem. Nejdříve natírejte rohy a hrany nebo jiná těžko dostupná místa plochým štětcem nebo štětcem na radiátory. O přestávkách mezi natíráním uchovávejte váleček v barvě nebo omotaný igelitovým sáčkem. 

Pracovního nářadí: ihned po použití omyjte vodou

Teplota zpracování: minimálně 5°C pro okolní vzduch a podklad

Doba schnutí při pokojové teplotě 20°C:

Nátěr bude na povrchu suchý a schopný přetírání po 4-5 hodinách.

Za nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Vydatnost balení:  2,5 l balení vystačí na cca 22 m2  při jedné vrstvě nátěru

Skladování: Nádoby skladujte v chladu a suchu při teplotě od 5 do 25°C. Nesmí zmrznout.

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a vysychání zajistěte důkladné větrání. Během práce s barvou nejezte, nepijte a nekuřte. Při  zasažení očí vymyjte důkladně vodou. Při požití vypláchněte ústa. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Nespotřebovanou barvu po zaschnutí uložte do komunálního odpadu. Vypláchnuté obaly jsou plně recyklovatelné. Odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.      

Technická informace 00/CZ - stav: leden 2007

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento materiál platnost.

Zastoupení pro ČR:  Český Caparol, spol.s.r.o.,  Jinonická 80, Praha, Tel: 257 290 288, fax: 257 223 942