Alpina Color Stick

Tónovací koncentrát k tónování interiérových barev

  • výběr ze 224 barevných odstínů
  • snadná a rychlá příprava požadovaného odstínu
  • reprodukovatelnost míchaného odstínu
  • vysoká stálobarevnost a jedinečnost připravené barvy

Použití a vlastnosti: Alpina ColorStick jsou vysoce koncentrované tónovací pigmentové pasty určené k okamžitému tónovaní  interiérových barev Alpina Forte a Alpinaweiss a vnitřních disperzních nátěrů. Pro zachování technických parametrů barvy se doporučuje přídavek do 3 % objemových.

Barvy Alpina ColorStick jsou vyrobeny ze světlostálých pigmentů a vyznačují se vysokou barevnou stabilitou a mimořádnou intenzitou při tónování.

Díky 56 základním barvám lze docílit až 224 odstínů. Intenzita připravené barvy se ovlivní počtem tub Alpina ColorStick vytlačených do bílé barvy. Díky jedinečnému patentovanému obalu Alpina ColorStick  vytlačíte přesný obsah tónovacího koncentrátu a docílíte shodného odstínu, a to i po letech.

Pojivo, kód výrobku: barevné pigmenty, titandioxid, uhličitan vápenatý, polyethylenalkohol, aditiva, konzervační složky, voda. M-DF01.

Barevný odstín: 56 barev

Balení : Alpina ColorStick 50 ml

Doporučený pracovní postup

Příprava požadovaného odstínu je díky obalu Alpina ColorStick snadná a rychlá ve 3 pracovních krocích:

  1. Tubu Alpina ColorStick před použitím důkladně protřepejte a odšroubujte uzávěr
  2. Vytlačte celý objem požadovaného počtu tub Alpina ColorStick do barvy
  3. Důkladně rozmíchejte pigment v barvě

 

Způsob aplikace barvy, schnutí barvy  a pravidla pro přípravu podkladu vychází z doporučení výrobce  pro barvu.

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout. 

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy. 

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.

Technická informace 00/CZ - stav: leden 2007

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento materiál platnost.

Zastoupení pro ČR: Český Caparol, spol.s.r.o., Jinonická 80, Praha, Tel: 257 290 288, fax: 257 223 942