Alpina Systém fasáda

Barevný koncept fasádních barev pro renovační a nové nátěry fasád

  • dlouholetá  životnost a stálost odstínu
  • vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a průmyslovým exhalacím
  • zářivě bílá a další 2 odstíny

Vlastnosti: Alpina Systém Fasáda jsou vysoce jakostní fasádní barvy na akrylátové bázi pro nátěry nových vyzrálých minerálních  omítek a starých nátěrů na disperzní bázi. Barva je vodou ředitelná, bez zápachu. Vysoce odolná oděru za mokra a omyvatelná. Vyniká dobrou paropropustností a vysokou krycí schopností při jednom nátěru. Nepodléhá žloutnutí, vyplňuje a egalizuje omítku.

Doporučené podklady: 

 

  • vápenocementové a břízolitové omítky
  • dřevo, dřevotřískové, dřevovláknité a cementotřískové desky, sádrokarton
  • zdivo, betonové panely, panely z lehčených hmot
  • omítky, např. na zateplovacích systémech
  • staré pevně držící fasádní natěry na disperzní bázi
  • nesavé podklady jako je sololit a umakart

 

Pojivo: akrylátová pryskyřice podle DIN 55 943

Barevný odstín: Bílý. Lze tónovat pomocí  tónovacích barev  Alpina System-Color.

2 průmyslově vyrobené odstíny s obsahem světlostálých pigmentů odolných UV záření.

Vhodné podklady a jejich příprava

Podklad musí být suchý, zbaven nečistot a nesoudržných částí

Minerální omítky: Čerstvé omítky nechte důkladně cca 4-6 týdnů vyzrát. Pevné, standardně nasákavé omítky natírejte bez předchozí úpravy. Hrubě porézní nasákavé omítky opatřete základním penetračním nátěrem Alpina penetrace.

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo: Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry nebo vrstvy omítek na akrylátové bázi: Matné, slabě nasákavé omítky můžete natírat rovnou.

Slabě držící staré nátěry nebo omítky odstraňte mechanicky  oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením a důkladně zbavte prachu.

Plochy napadené plísní: Místa s plísní napusťte přípravkem Alpina Odstraňovač plísní. Napadení plísněmi odstraňte okartáčováním a omytím a nechejte dostatečně vyschnout. Doporučuje se zjistit příčiny napadení plísněmi a pokud možno je odstranit.

Malé poškozené plochy: Vyplňte vhodnou maltou nebo tmelem a proveďte základní nátěr přípravkem Alpina penetrace .

Doporučený postup při nátěrech

Základní  nátěr proveďte přípravkem Alpina penetrace malířskou štětkou a nechte důkladně proschnout.

U bezproblémových podkladů použijte jako základní nátěr barvu Alpina Systém fasáda naředěnou max. 10 % vody (1 l vody na 10 l barvy)

Druhý nátěr Alpina Systém fasáda řeďte max. 5% vody (0,5 l vody na 10 l barvy).

Natírejte rovnoměrně dostatečným množstvím barvy, nejlépe proveďte jeden až dva křížové nátěry.

Aplikace: válečkem pro fasádní barvy, štětkou nebo Airless stříkací technikou.

Pracovní náčiní po použití umyjte vodou.

Minimální teplota při zpracování: Pro podklad i okolní vzduch 5°C.

Doba schnutí při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %:

Po 4-6 hodinách je nátěr povrchově zaschlý.

Po 24 hodinách je nátěr odolný dešti a přitíratelný

Po cca 3 dnech je  nátěr  plně proschlý, vyzrálý

Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se uvedené časy přiměřeně prodlužují.

Vydatnost balení  při jedné vrstvě nátěru

2,5 l  na cca  18 m2

10 l  vystačí na cca 70 m2

Skladování: V suchu, nesmí zmrznout.  Načaté nádoby uchovávejte dobře uzavřené.

Bezpečnostní instrukce: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosol při stříkání a rozprašování. Během zpracování a vysychání zabezpečte důkladné větrání. Během používání barvy nejezte, nepijte a nekuřte. V případě zasažení očí nebo potřísnění pokožky oplachujte důkladně vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, vody a půdy.

Likvidace: Na recyklaci odevzdávejte zcela vyprázdněné nádoby. Tekuté zbytky materiálu se mohou likvidovat jako odpady barev na vodní bázi, zaschlé zbytky jako domovní odpad.

Technická informace 00/CZ - stav: leden 2007

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento materiál platnost.

Zastoupení pro ČR: Český Caparol, spol.s.r.o.,  Jinonická 80, Praha,  Tel: 257 290 288, fax: 257 223 942